KDM Bulletin 5 – September 2020

Bulletin 5. Schiedam, 01 september 2020

Geachte gemeente,

Graag informeert de KDM u over de voortgang van het diaconale werk dat namens u gedaan wordt. Wij zijn dankbaar voor de vele energie en bijdragen die door de gemeente geleverd wordt. Hoe weten wij dat?Wij mogen dat zien uit uw geldelijke bijdragen waarvan wij de vruchten mogen zien in betoonde dankbaarheid alswel in vooruitgang en groei in het welbevinden van de hulpontvangers. Maar ook door het omzien naar onze naaste in het bijzonder tijdens deze tijd van Corona – pandemie. Hierdoor wordt ons geloof weerspiegeld.

Adoptie Dessa Programma Wiladeg Midden Java

Voor de start van het nieuwe schooljaar in augustus ontvingen de kinderen schoolmateriaal en een geldelijke bijdrage voor school. In verband met de Covid-pandemie werd de overdracht in de thuissituatie gedaan.

Uitreiking bijdragen tbv schoolkinderen. Augustus 2020.

Wisseling adoptiekinderen.

Er worden nu 19 lagere school kinderen gesteund en 15 SMP en 17 SMA leerlingen.

De toegezegde steun loopt tot en met de SMA. Dientengevolge heeft er nu een wisseling plaatsgevonden en zijn er voor de geslaagde middelbare school leerlingen 5 nieuwe kinderen toegevoegd.

Far East Relief (FER)

Mikrokredieten werden verstrekt aan 4 personen ten behoeve van kippenteelt en ieder werd 200 kippen toebedeeld om op te kweken. Dhr Suryanti begeleid deze mensen en zorgt voor een netwerk voor de verkoop. De uitdaging is de kippen een gewicht van 1.8kg te laten bereiken zodat zij verkoopwaardig zijn. De gevolgen van Covid-pandemie lockdown was de reden dat er geen handel plaats kon vinden. Inmiddels is de verkoop van de kippen gestart. Extra voer moest ingekocht worden ivm ondergewicht van de kippen en de vertraging in de verkoop. Om die extra kosten te dekken moesten voortijds wat kippen verkocht worden zodat de opbrengst iets minder was dan verwacht. Inmiddels is de verkoop van de kippen op gang gekomen en begint de kippenteelt inkomsten te genereren.

Voor de geitenteelt zijn er 6 personen en d t heeft een beter resultaat en de eerste leningen worden terugbetaald.

Het geld zal worden geherinvesteerd als de tijd daartoe rijp is.

Deze arbeid levert voor de betrokken gezinnen en bron van inkomsten zodat hun levensomstandigheden verbetert.

Zoom-meeting

In het najaar ligt het in de bedoeling om een Zoom-meeting te organiseren met de gemeente Wiladeg en GKIN adoptieouders ter versterking van de onderlinge band.

Waterleidingproject Hanggaroru

Al enkele jaren steunt de GKIN de aanleg van een waterleidingsysteem vanaf een waterval naar de dessa Hanggaroru. Een opvangbak was reeds gerealiseerd. Nu de oogst binnengehaald is, is er tijd om door de dorpsbewoners verder te werken aan het leggen van de waterleidingen. Hierbij moeten kilometers overbrugd worden.

Dhr. Adijek Kalinggoru, een docent aan de STT Johannes Calvin te Bali heeft het material gekocht en het is nu 1 september onderweg naar Hanggaroru. Dhr. Adijek begeleidt dit project en wij zijn hem zeer dankbaar voor zijn toewijding om deze dessa vooruit te helpen.

Water is een van de primaire levensbehoeften. Hopelijk mag het bijdragen aan gezondere leefomstandigheden.

Adoptie Dessa Programma Hanggaroru Oost Timor.

Omdat gebleken is dat de GKIN van harte het adoptie dessa programma Wiladeg steunt wil zij graag de mogelijkheid bieden om opnieuw een dessa te adopteren namelijk dessa Hanggaroru op Oost Timor.

Uit een klein onderzoek onder gemeenteleden is gebleken dat er voldoende belangstelling is om dit project te steunen.

De motivatie is dat wij deze armlastige bewoners van deze dessa een warm hart willen toedragen, omdat wij levend in onze overvloed de nood van deze mensen mogen lenigen, zodat zij later als hun omstandigheden verbeterd zijn in hun leven andere armlastigen mogen steunen. Zo moge Gods liefde voortgaan in deze wereld.

Vooruitlopend is er een samenwerkingsovereenkomst getekend door Gereja Gereja Bebas Sumba Timur Parai Puluhamu en GKIN-KDM. De KDM plant om begin volgend jaar te starten met de steun van de GKIN door deze dessa te adopteren. Het plan is om te beginnen met het steunen van 100 basisschoolleerlingen. De kosten worden begroot op 5€per kind per maand. Een inschrijfformulier en flyer worden binnenkort geintroduceerd.

STT Sundermann Gunung Sistoli Nias.

Een nieuw schooljaar is gestart en door de Corona pandemie worden de studenten die in het internaat verblijven aan strenge regels gehouden opdat er geen besmettingen zullen plaatsvinden zodat de lessen gevolgd kunnen blijven worden.

De studentes Yeni Harefa, Yasmina Halawa gaan na het afronden van hun theoritische vakken de komende maanden kennismaken met het werkveld.

Rinawati Zebua gaat beginnen met het schrijven van haar eindscriptie waarna het afstuderen zal plaatsvinden. Hierna volgt afhankelijk van Gods weg een verdere Masterstudie of een vikariaat.

Voor deze 3 studentes heeft de GKIN de kosten voor dit schooljaar voldaan. Gemeente dank voor uw support. Ds. Nieke Atmadja ook dank voor het contact houden en informeren.

Agusmawati Halawa is na het succesvol afronden van haar studie begonnen met haar vikariaat en is zojuist begonnen in de gemeente BNKP Betania Fodo Resort 2. Zij meldt dat door de Corona pandemie de diensten tijdelijk nog thuis gehouden worden. Voor deze fase van voorbereiding op het predikantschap heeft zij geen directe steun meer nodig van ons, maar een gemeentelid wil haar ook in deze fase nog steunen. Ook hierin mogen wij zien dat Gods weg zegenrijk is. Mawar vertelt enthousiast over haar ervaringen en haar roeping.

De GKIN-KDM heeft deze studentes vanaf het begin van hun opleiding gesteund dus mogen wij met hen dankbaar zijn dat zij mogen groeien in hun roeping. Wij wensen hen danook aan dit nieuwe schooljaar toe dat zij steeds Gods nabijheid mogen ervaren.

Van links naar rechts. Yeni Harefa, Rinawati Zebua en Yasmina Halawa tijdens registratie

nieuwe schooljaar 2020/21.

.

Vikaris Agusmawati Halawa

Afscheid toerustingsweken ter voorbereiding vikariaat Agusmawati Halawa.

STT Calvin op Bali

Door de positieve ervaringen in het het steunen van studenten theologie wil de KDM voorstellen om opnieuw 5 studenten te aanvaarden van de STT Calvin op Bali ten bedrage van total 1000€ per jaar. Een bescheiden bijdrage, maar een betekenisvolle. STT Johannes Calvin onderwijst de studenten in de orthodoxe Gereformeerde leer. De STT werd financieel alswel bestuurlijk gesteund door de Zending Gereformeerde Gemeente Nederland.

Om de onderlinge band met de STT Johannes Calvin en studenten te versterken wordt voorgesteld om regio Tilburg te benaderen om deze studenten te steunen niet alleen door gaven, maar ook door een onderlinge band op te bouwen.

Als u naar bovenstaande foto kijkt van de toerusting STT Sundermann op Nias met het aantal vikarissen geeft dat hoop voor de toekomst en dankbaarheid dat er nog zovele jonge mensen geroepen worden om Gods liefde door Zijn Woord te willen delen. Geweldig toch dat u daar een steentje toe mag bijdragen al is het op afstand.

Fonds Diaconie “Van gemeente, voor gemeente”

Aan de gemeente werd een oproep gedaan om de gemeenteleden die in moeilijkheden waren geraakt door de Covid-19 pandemie om die te steunen. Te denken valt aan studenten, ongedokumenteerden en onvermogenden. Daartoe werd een fonds opgericht genaamd, “Van gemeente, voor gemeente” dat specifiek het doel had om de slachtoffers van de Covid-19 pandemie bij te staan bij inkomstenverlies. In de afgelopen tijd werd een bedrag van 2450€ geschonken door de gemeente hetgeen in grote dankbaarheid werd aanvaard door de ontvangers van onze steun. De uitgaven bedroegen echter 3000€. Het deficiet komt ten laste van de algemene diaconie.

Nu de actualiteit wat afneemt drogen de inkomsten op. Toch bewijst dit fonds zijn nut en de KDM wil dit fonds continueren zodat ook in de toekomst door gemeenteleden via kerkenraad en/of predikanten een beroep gedaan kan worden op dit fonds. U moet weten dat in het verleden weinig tot geen beroep gedaan werd op diakonale steun binnen de GKIN zelf. Het is echter duidelijk dat zeker nog in de voortgaande Covid-19 pandemie noodzakelijke hulp gegeven moet worden. Daarom aan u de vraag om dit fonds “Van gemeente, voor gemeente” te gedenken met uw bijdrage. Een bekende slogan binnen de GKIN is, “Laten wij naar elkaar omzien.” Laat dit geen loze kreet zijn, maar een door geloof gedragen daad. “Een goed bericht voor een nooddruftige (uit een ver land) is als koel water voor een dorstige keel.”

Lembaga Pelayanan Iman dan Doa. Instituut bediening door geloof en gebed.

Ds. Pudjianto vertelt t ons enthousias over de bediening van dit instituut die in hun bediening ook onderhevig is aan de Covid-19 pandemie.

In de dessa Panggungrejo Blitar heeft men een plaats om samenkomst gerealiseerd omdat inmiddels door 11 mensen het christendom hebben aanvaard ondanks de tegenwerking van de omgeving waarin zij leven. Onze gebeden mogen hen nabij zijn in deze moeitevolle omstandigheden.

Ook werd er hulp gegeven aan weeshuis Mawar Kasih te Banyuwangi tijdens de Covid-19 door te helpen met de dagelijkse levensbehoeften.

Daarnaast gaan 2 studenten theologie studeren aan STT Elohim te Malang.

Ook werd aan radioluisteraars van de Evangelisatieuitzendingen rond Malang een radiootje ad 6 euro geschonken zodat men bij voortduren het evangelie kan beluisteren.

Moge onze bescheiden bijdrage van de GKIN tot een grote zegen worden.

Financieel

Om de KDM richting te geven aan de door u toevertrouwde gelden is er een indeling gemaakt waar de diaconale gelden per jaar aan besteed zullen worden.

Basis van de begroting 2020:

Besteding vaste KDM projecten 6%, Project Adoptie Dessa (School) 19%, Project Adoptie Dessa (Economie) 13%, Project Marturia 2020 8%, Besteding Regio’s projecten 17%, Besteding KDM incidentele projecten12%, Besteding KDM incidentele rampen 8%, Besteding kerstcollecte 14%, Besteding kosten 3%

De liquide middelen op 1 januari 2019 bedroeg 30.513,68€

De liquide middelen op 31 december 2019 bedroeg 42.647,57€

Totaal 5e collecten + giften 2019 29.186,23

Totaal Marturia + Diaconale projecten + kosten 2019 = 17.052,34€

Reserve Adoptie Desa Programma + Economie (nog 4 jaar) = 20.000€

Totaal uitgaven + reserve = 37.052,34€

De gemeente mag dankbaar zijn dat in het afgelopen jaar de inkomsten zijn gestegen.

Bij dit positieve saldo moeten wij bewust zijn dat er ook reserveringen zijn voor de diaconale en marturiale verantwoordelijkheden die zijn toegenomen. U kunt hierbij denken aan het Adoptie Dessa Programma, steun aan studenten theologie, noodhulp algemeen en hulp tgv Corona pandemie etc, etc

Informatie regionale vertegenwoordigers van de KDM zijn:

Regio Arn/Nijm: mw. Jeanne Wouters, regio Tilburg: dhr. Iskandar Gandasasmita, regio RW/Den Haag: mw. Manik Kharisma en dhr. Lucky Lumingkewas, regio Amstelveen: mw. Patricia Soekarno en mw. Jolly Tanahatoe en regio RDDD: mw. Mira van Nimwegen en

dhr Hans Tromer.

Komisi Diakoni dan Marturiawww.KDMGKIN.com of www.GKIN.ORG

H.Tr. GKIN – diaconie Rek.nr. NL28 INGB 0008 5873 14

KDM-GKIN is eenANBIinstelling

Tot slot een persoonlijk woord ter overdenking over onze motivatie als gelovigen.

Jacobus 2:18

“Maar, zal iemand zeggen: Gij hebt het geloof, en ik heb de werken. Toon mij uw geloof uit uw werken, en ik zal u uit mijn werken mijn geloof tonen.”

download het document hier:

https://1drv.ms/w/s!Au-IaU9sAYHXethY2etLJcpOAb0?e=uBAd9M

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »