KDM bulletin 1 maart 2019

Varkensteelt project Nias.

Wij hebben moeten vernemen van ds. Esa uit Tuhemberua, Nias dat het varkensteeltproject is gestopt vanwege de bemensing, verwaarlozing, ziekte en sterfte onder de varkens.  Het doel van dit project was om een bron van inkomsten te genereren, maar het blijkt toch niet zo eenvoudig om dit te bereiken. Onduidelijk is of dit door gebrek aan enthousiasme is of door ondeskundigheid of men wil geen verantwoordelijkheid dragen. Het overgebleven aantal varkens is verkocht. De stallen zijn er nog. Misschien dat men in de naaste toekomst deze nog mag gebruiken.

De KDM dankt ds. Nieke Atmadja voor haar begeleiding en aandacht voor dit project dat zij ter plaatse heeft gedaan op haar reizen naar Indonesië. Bijzonder is te weten dat haar reizen door de binnenlanden van Nias niet langs gebaande wegen gingen. Onverharde en modderige wegen en achter op de bromfiets waren geen gemakkelijke reizen. Veel waardering dus voor haar inspanningen voor dit project.

Programma Adoptie Dessa.

Waarom stelt de KDM een programma Adoptie Dessa voor? Veel van de diaconale hulp die de GKIN verstrekt is charitatief, uit naastenliefde gegeven zonder tegenprestatie. Te denken valt aan hulp in nood. Het programma Adoptie Dessa is echter een tranformatieve hulp. Door onze hulp hopen wij een transformatie te bereiken van mensen die in armoede leven te veranderen in mensen die in hun eigen levensonderhoud kunnen voorzien en hun kinderen de mogelijkheid te geven bijvoorbeeld een lagere en voortgezette schoolopleiding te kunnen volgen. 51 gezinnen zijn hiervoor geselecteerd met behulp kerkenraad GKJ Wiladeg op Midden Java. Een eerste informatieronde binnen onze gemeente is geweest en hierna hebben zich 25 gemeenteleden bereid verklaard om dit programma te steunen. Dus om dit programma volledig te verwezenlijken zijn nog veel mensen nodig die dit programma willen steunen. Binnenkort wordt er in de regio’s nog een tweede informatieronde gehouden. Setjes met flyer en inschrijfformulieren liggen op de boekentafel.

Uw bijdrage zal worden gebruikt om kinderen te steunen in hun schoolopleiding alsook voor hun ouders in bijvoorbeeld grondhuur, gereedschappen en scholing.

Mocht de minimale maandelijkse bijdrage ad 15€ te veel voor u zijn dan kan dit bedrag ook met een ander gemeentelid gedeeld worden. Dus bv ieder 7,5€ of met zijn drieën 5€ per maand.

Wat krijgt u ervoor terug? Indien u deelneemt dan wordt u gekoppeld aan een gezin in de gemeente van Wiladeg. U krijgt de persoonlijke gegevens van dit gezin en kunt met elkaar communiceren en daarbij ook elkaar gedenken in uw gebeden opdat men weet dat wij met elkaar verbonden zijn en weet hebben van elkaars bestaan met alle vraagstukken die daarin voorkomen. Indien gewenst kan een persoonlijke ontmoeting plaatsvinden zo u op Java vakantie houdt.

Belangrijk om te weten is dat het geld beheerd worden door de kerkenraad van Wiladeg die driemaandelijks verantwoording gevraagd zal worden over het beheer. Het geld zal niet rechtstreeks overhandigd worden aan het geadopteerde gezin en ook niet als daarom gevraagd wordt door de geadopteerde.

Naast dit programma zoeken wij ook een samenwerking met FER (Far East Relief) Een stichting die bereid is microkredieten te verstrekken aan in aanvang 5 gezinnen die in staat zijn om het microkrediet goed te beheren zodat zij een bron voor eigen levensonderhoud kunnen opbouwen. Bij een goed resultaat zal dit verder uitgebouwd worden. Ook hier geldt dat het een weg is met lange adem. Minimaal 5 jaar.

Als commissie Diaconie en Marturia (KDM)  hopen wij dat er binnen de GKIN genoeg draagvlak is om dit langjarig project, minimaal 5 jaar, te steunen tot zegen van uzelf en uw naaste. De KDM wil het programma per April starten. Dus wilt u deelnemen dan graag spoedig aanmelden.

Regio vertegenwoordigers:

Amst. Mw. Patricia Soekarno, Jilly Tanahatoe,

RW/DH mw. Manik Kharisma en dhr. Lucky Lumingkewas (vzoorzitter),

Tilb. dhr. Iskandar Gandasasmita,

Arn/Nijm mw. Jeanne Wouters,

RD/DD mw. Mira van Nimwegen (penningmeester) dhr. Hans Tromer (secretaris),

Ministerium ds. Marla Winckler-Huliselan

Verantwoording kerstcollecte 2018

Ontvangen werd 2.758,98 €  tijdens de landelijk kerstcollecte 25 december. Het werd in drie gelijke delen toebedeeld aan de volgende projecten.  Aan ds. Pujianto werd 900€ geschonken die in Malang christelijke radiouitzendingen verzorgd en daarnaast jeugd steunt die een schoolopleiding mag volgen. (Pelayanan Lembaga Pelayanan PID (Pelayanan Iman & Doa)

Tevens werd een bedrag ad 900€ geschonken aan een waterleidingproject van een dorpje Hanggaroru op Sumba. Nu deze waterleiding aangelegd wordt hoeven de bewoners geen kilometers lange afstand te overbruggen om water te halen.

Dit project werd aangereikt door ds. A.H. Leatomu en staat onder leiding van dhr. Adijek Kallingoru docent STT op Sumba.

Zie foto’s

Het derde deel ad 900€ plus een gift ad 100€ van de kerstcollecte werd geschonken aan een christelijke school in Palu op Sulawesi via mw. Santi Tjahjadi en de synode GKI Jakarta.

Zie foto’s.

Studenten basis theologie STT Sundirman Nias

De sociale en financiele achtergronden van deze studenten theologie is zodanig dat zij een financieel steuntje nodig hadden om de door hen zo graag verlangde studie te kunnen volgen. Wij zijn dankbaar dat de GKIN dit voor hen mogelijk gemaakt heeft en bidden dat hun toekomstige arbeid tot zegen van velen mag wezen.

Een  studente  Agusmawati Halawa zal dit jaar haar studie afronden en een studente Susiati Zendrato heeft haar studie in februari afgerond en zal haar studie en vicariaat vervolgen voor 2 jaar om ter zijnertijd predikant te worden. Zie foto. Deze twee studenten worden gesteund door een gemeentelid via de KDM. De derde studente is Yeni Mardalena Harefa die nu aan het derde van de vier jaar is begonnen. Alle studenten gaan voortvarend door hun studie heen. Ook hier geldt een woord van dank voor de begeleiding van ds. Nieke Atmadja.

Zie foto

Afscheid dhr. Paul The van KDM

Na vele jaren van sterke betrokkenheid van dhr. Paul The bij de diaconie hebben wij van elkaar afscheid genomen op zaterdag 26 januari onder dankzegging voor al zijn wijze raad en adviezen bij projecten. Al in de vroege jaren van de GKIN was hij betrokken bij het medisch diaconaat alsook voor de ongedocumenteerden. Uit naam van de gemeente dank daarvoor Paul. Ook zijn vrouw Sien The dank voor de vele uren die zij haar man afgestaan heeft voor het werk van de diaconie. Wetend dat dhr. Paul The ondanks zijn afscheid toch gevraagd en ongevraagd betrokken zal blijven en adviezen zal geven wensen wij hem en zijn vrouw Sien alle goeds toe voor de komende Jaren. Dank Paul.

Zie foto

Regionale diaconale doelen

Goed om te weten. Voor de regionale GKIN gemeente is een bedrag van 1000€ per jaar gereserveerd tot nader order voor een plaatselijk diaconaal project. Zo’n project kan in overleg met de KDM geaccepteerd worden ondere overlegging van een project voorstel.

Financiële situatie KDM

Gemeente, de KDM is zeer dankbaar voor de vele zegening die wij in het jaar 2018 door hebben mogen geven dankzij uw gaven. U hebt in de recent verstrekte informatie hierover alles kunnen lezen. 14 projecten mochten worden gesteund met in totaal een bedrag van 13022,30€. Veel van onze gaven hadden een charitatief doel en noodhulp bij rampen zoals tsunami en aardbevingen.

Uw grote offervaardigheid mag blijken uit de inkomsten van giften 2668,72 en uit de collectes 11462,23€ op 5e zondag maakt totaal inkomsten 14130,95€ in 2018

Aan onkosten werd 266,88€uitgegeven. Ondanks alle uitgaven voor diaconale projecten bleef de kas goed gevuld en had 842,07€meer in kas dan eind 2017.

Totaal in kas eind 2018 bij KDM   30.513,68Nu er iets meer in kas is dan vorig jaar mogen wij denken aan het verhaal over de wonderbare spijziging. Ieder kreeg te eten brood en vis, maar uiteindelijk bleek dat er nog 12 korven over waren. Zo mogen wij weten dat  er genoeg gebroken brood (het lichaam van Christus) over is voor ieder die het nodig heeft.

Wij zijn ons bewust dat er een groot bedrag in kas is, maar de gemeente moet zich bewust zijn dat een deel van dit bedrag een reserve is voor huidige en toekomstige verplichtingen die de KDM is aangegaan. U kunt hierbij bijvoorbeeld denken aan de steun aan een studenten theologie op Nias. Daarnaast  wil de KDM graag geld reserveren voor het project “Adoptie Dessa”.

Tot slot de GKIN is een ANBI instelling. Als u uw gave aan de KDM in een periodieke gift vastlegt dan is die voor 100% belastingaftrekbaar. Informatie te verkrijgen bij secretaris KDM.

Een website voor de KDM is in ontwikkeling. Zie www.KDMGKIN.com

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »