KDM Bulletin 4 – April 2020

Geachte gemeente,

Graag wil de commissie diaconie en marturia (KDM) u informeren over haar bedieningen die namens u gedaan worden.

Het zijn ongekende tijden waarin wij leven door de Covid-19 pandemie die ons doet beseffen hoe kwetsbaar wij zijn en dat wij geen mensen of volkeren zijn die voor zichzelf leven, maar in afhankelijkheid van elkaar leven en naar elkaar moeten omzien.

Door deze pandemie zijn veel mensen geraakt in hun bestaan door werkeloosheid, gebrek aan inkomen, social distancing, ongedocumenteerden en onze gaststudenten die hun onderwijsplannen in duigen zien vallen en hun noodzakelijke bijbaantjes zien vervallen.

Laten wij als kerk insgelijks Jezus met een innerlijke ontferming bewogen zijn over hen ziende op hun noden en op hen die Hem mogen leren kennen door deze beproeving. Mattheus 9:36

Laten wij als kerk naar de mens in nood omkijken en waar nodig is de helpende hand toesteken en ook de diaconie kan via predikanten en kerkenraad benaderd worden voor hulp. Laten zij die in moeilijkheden zich bevinden niet terughoudend zijn om hulp te vragen.

Landelijke dag van de diaconie dd. 14 maart.

De KDM had deze dag georganiseerd om een ieder zowel binnen de kerk als buiten onze kerk op te roepen om door Diaconie en Marturia getuige te zijn van Gods liefde voor de mensen en hoe we daar in ons dagelijks leven inhoud aan kunnen geven. Daarvoor werd mw. Ria Pasaribu uitgenodigd om ons te versterken in die rol. Daarnaast was er ook een tentoonstelling gemaakt met een stukje geschiedenis van de KDM vanaf het begin van het ontstaan van de GKIN en de huidige activiteiten van de KDM/GKIN. Bij gelegenheid hoopt de KDM dat nog eens tentoon te stellen bij een volgende landelijke dag van de Diaconie en Marturia.

Donderdag voorafgaand aan de dag van de Diaconie besloot de regering om bijeenkomsten te schrappen ivm. Covid-19. Hierop is keihard gewerkt door de KDM om deze dag toch te laten slagen door het online te houden. Ieder die hierin heeft bijgedragen onze dank. Bijzonder is dat er ongeveer 120 mensen zich hadden ingeschreven, maar de online presentatie gevolgd werd door 375 mensen uit verschillende landen. Zo mochten we ervaren dat deze arbeid nog tot een grotere zegen mocht worden dan wij oorspronkelijk gedacht hadden.

Mw. Ria Pasaribu heeft gesproken over discipelschap

Adoptie Dessa Programma. (ADP)

Een woord van dank voor de steun van de gemeente. Omdat een belangrijk deel van de steun aan het ADP voor een jaar toegezegd was werd het noodzakelijk om iedere deelnemer weer te benaderen met de vraag of zij opnieuw hun steun wilden verlengen. In Maart en April werd 98% van de formulieren retour ontvangen met een positieve respons. Van de 51 gesteunde families zijn 50 families doorlopend geadopteerd door een of meerdere gemeenteleden. Dit betekent dat zich nog één nieuwe donateur kan inschrijven. U kunt zich melden bij de regio-vertegenwoordiger van de KDM.

De kerstkaartenactie werd door de gemeente volledig gesteund en de adoptiegezinnen toonden hun waardering. Hopelijk mag het bijdragen aan het versterken van de onderlinge band zowel als gemeente Wiladeg alswel de individuele gezinnen.

Het schooljaar gaat alweer richting het einde. Dat betekent dat de GKIN weer een bijdrage zal geven ter ondersteuning van schoolkleding en schoolmateriaal om de lasten van de ouders te verlichten en de schoolkinderen te enthousiasmeren.

Far East Relief (FER)

FER is een stichting die microkredieten verstrekt. FER heeft een bedrag van 6000€ overgedragen aan de KDM die het vervolgens inzet om de economische situatie van de gezinnen versterkt door kredieten te verstrekken ten behoeve van kippen- en geitenteelt hetgeen in November 2019 van start is gegaan. Deze gave is een lening die volgens een vaststaand schema afgelost moet worden zodat het geld opnieuw gebruikt kan worden voor een volgend project.

De kippen en geiten zijn aangeschaft en voorzieningen werden gebouwd. Echter de start van deze bedrijfjes die beheerd worden door enkele gezinnen te samen loopt nog niet volgens planning omdat bijvoorbeeld het gewicht van de kippen na drie maanden verzorging nog niet op peil was om op de markt verkocht te worden. Gewicht 1,4kg terwijl voor de verkoop 1,8 kg verwacht wordt. Dit heeft dus weer consequenties voor de kwaliteit en kwantiteit van het voer etc. Wij hopen dat door deze ervaring meer inzicht ontstaat van wat noodzakelijk is om genoeg kwaliteit te ontwikkelen. Daarnaast is een andere tegenslag dat door het Covid-19 de handel op een laag pitje staat. Hopelijk mag deze situatie snel voorbii gaan.

Bijgesloten ziet u ook foto’s van de steun aan de kinderen in het 2e kwartaal met een uitdrukking van bewijs en van dank voor uw steun.

Studenten Theologie STT Sundermann Nias.

Yeny Harefa en Yasmina Halawa hebben iets vertraging opgelopen door omstandigheden. Zij zijn met hun laatste jaar bezig om als zij geslaagd zijn de praktijk ervaring in het werkveld op te gaan doen voor een jaar. Hierdoor zal het budget voor ondersteuning iets verhoogd worden. Daarnaast om behulpzaam te zijn met de eindscriptie te schrijven is 200euro gegeven voor de aankoop van een laptop aan Yasmina Halawa. Yeni Harefa had al in een ieder stadium een laptop gekregen. Ook vervolgen de studenten naar verluid hun studie thuis ivm Covid-19. Een lastige omstandigheid.

Agusmawati Halawa heeft haar studie afgerond en is ingeschreven om voor 3 jaar een colloquium te volgen om praktijkervaring op te doen ter voorbereiding van het predikantschap.

Namens de gemeente werd haar een felicitastie gestuurd en al het goede toegewenst voor de voorbereiding op het predikantschap.

Rinawati Zebua heeft aangegeven dat zij een loopbaan verandering zal ondergaan. In plaats van zich voor te bereiden op een predikantschap zal zij als godsdienstonderwijzeres gaan werken en zij is van plan om te gaan verhuizen naar Sumatra omdat zij hoopt in de naaste toekomst in het huwelijk te treden. De mens wikt maar God beschikt. De KDM wenst haar alle goeds toe in haar nieuwe toekomst.

Yasmina Halawa – Rinawati Zebua- Yeny Harefa

Agusmawati Halawa geslaagd voor de opleiding theologie STT Sundermann op Nias

Waterleidingproject Hanggaroru op Sumba.

De waterreservoirs zijn gemaakt. Vervolgens werd er een proposal opgesteld voor de waterleidingen die kilometers lang zijn. Hiervoor is 6000euro nodig. Inmiddels heeft de gemeente met de Kerstcollecte een bedrag gedoneerd en de KDM heeft in reserve genomen een bedrag van 3000euro, omdat dhr. Aje Kalinggoru de begeleider van dit project meldde dat de dorpsbewoners dit project verdaagd hebben naar later in dit jaar. In juli/augustus zal opnieuw overleg zijn over de voortzetting van dit project.

Evangelisatie via radiouitzending door ds. Pujianto te Malang/Surabaya

Wij ontvangen regelmatig een update van de bedieningen en de dankbaarheid en groet wordt uitgesproken voor onze steun aan deze evangelieverkondiging via persoonlijke ontmoetingen alswel met de wekelijkse radiouitzendingen in de Javaanse taal. Op dit moment ligt er veel nadruk op de evangelisatie via de radio omdat door de Corona-pandemie geen persoonlijke ontmoetingen mogelijk zijn. De GKIN steunt met een bedrag van 250€ per kwartaal in het jaar 2020.

Diaconie en Marturia tijdens Corona virus pandemie.

De commissie diaconie en marturia heeft zich ingespannen om de gemeente aan te geven dat indien diaconale hulp gewenst is zij daartoe een helpende hand kan geven. U kunt zich in verbinding stellen met predikanten en/of kerkenraad. Uiteraard dit alles in strikt vertrouwen.

Speciale aandacht wil de diaconie schenken aan hen die tijdens hun studie in problemen komen of ongedocumenteerden en ouderen die door de gedwongen quarantaine in eenzaamheid kunnen verkeren en afhankelijk kunnen zijn van een praktische hulp. Tot nu toe zijn er geen hulpvragen binnengekomen. Het zou kunnen betekenen dat wij een gemeente zijn die erg omkijkt naar hen die onze hulp nodig heeft en dat wij in een land leven waarin veel sociale voorzieningen geregeld zijn. Laten wij nu de pandemie langer duurt dan wij zouden willen naar elkaar om blijven kijken en indien gewenst kan er een beroep gedaan worden op de diaconie van de GKIN.

Financieel

Om de KDM richting te geven aan de door u toevertrouwde gelden is er een indeling gemaakt waar de diaconale gelden per jaar aan besteed zullen worden.

Basis van de begroting 2020:

Besteding vaste KDM projecten 6%, Project Adoptie Dessa (School) 19%, Project Adoptie Dessa (Economie) 13%, Project Marturia 2020 8%, Besteding Regio’s projecten 17%, Besteding KDM incidentele projecten12%, Besteding KDM incidentele rampen 8%, Besteding kerstcollecte 14%, Besteding kosten 3%

De liquide middelen op 1 januari 2019 bedroeg 30513€

De liquide middelen op 31 december bedroeg 42647€

Totale uitgaven in 2019 23400€

De gemeente mag dankbaar zijn dat in het afgelopen jaar de inkomsten zijn gestegen met 12134€ Bij dit positieve saldo moeten wij bewust zijn dat er ook reserveringen zijn voor de diaconale en marturiale verantwoordelijkheden die zijn toegenomen. U kunt hierbij denken aan het Adoptie Dessa Programma, steun aan studenten theologie, noodhulp algemeen en hulp tgv Corona pandemie etc, etc

Dit bulletin is een beetje een feitelijk verslag. Er is zoveel gebeurd in de afgelopen maanden naast de gebruikelijke werkzaamheden van de KDM hebben wij ook te maken met de Covid-19 pandemie die veel van ons vergt door de zorgen daaromtrent.

Laten wij naar elkaar omkijken in het bijzonder hen die getroffen worden en indien noodzakelijk kan de diaconie een helpende hand bieden door de gulle gaven een de gebeden van de gemeente in de afgelopen jaren. Laten wij ook voor die zegeningen dankbaar zijn.

Moge God onze arbeid zegenen.

Informatie regionale vertegenwoordigers van de KDM zijn:

Regio Arn/Nijm: mw. Jeanne Wouters, regio Tilburg: dhr. Iskandar Gandasasmita, regio RW/Den Haag: mw. Manik Kharisma en dhr. Lucky Lumingkewas, regio Amstelveen: mw. Patricia Soekarno en mw. Jolly Tanahatoe en regio RDDD: mw. Mira van Nimwegen en

dhr Hans Tromer.

De rol van de regionale vertegenwoordigers van de KDM zal belangrijker worden opdat het bestuur van de KDM ontlast wordt. De werkzaamheden van de KDM breiden zich uit en vergt meer tijd. Daarom zal de rol van de regionale vertegenwoordigers een eerste aanspreekpunt voor aangelegenheden betreffende KDm. Schroom daarom niet om hen bij voorkomende vragen te benaderen. Voor vertrouwelijke zaken kunt u predikanten en ouderlingen aanspreken.

Naast de persoonlijke gerichte informatie over het verloop van het Adoptie Dessa Programma zal deze ook via de website van de GKIN als ook de website van de KDM gedeeld worden. Zie www.kdmgkin.com of www.GKIN.org

Zo u nog vragen of suggesties heeft verneemt de KDM dat graag zodat wij als gemeente mogen groeien door deze liefdevolle arbeid.

Komisi Diakoni dan Marturia www.KDMGKIN.com of www.GKIN.ORG

H.Tr.                                     GKIN – diaconie Rek.nr. NL28 INGB 0008 5873 14

KDM-GKIN is ANBI eeninstelling

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »