KDM Bulletin 3 (Oktober 2019)

Geachte gemeente,

Graag wil de commissie diaconie en marturia (KDM) u informeren over haar werkzaamheden.

Omdat een van de kerntaken van de KDM het Adoptie Dessa Programma is heeft dit een belangrijke plaats in de werkzaamheden van de KDM.

Om de KDM richting te geven aan de door u toevertrouwde gelden is er een indeling gemaakt waar de diaconale gelden per jaar aan besteed zullen worden.

Basis van de begroting 2020:

Besteding vaste KDM projecten 6%, Project Adoptie Dessa (School) 19%, Project Adoptie Dessa (Economie) 13%, Project Marturia 2020 8%, Besteding Regio’s projecten 17%, Besteding KDM incidentele projecten12%, Besteding KDM incidentele rampen 8%, Besteding kerstcollecte 14%, Besteding kosten 3%

ADOPTIE DESSA PROGRAMMA van GKIN (ADP)

Nu u dit verslag leest is het nieuwe schooljaar reeds begonnen in Indonesie. Enkele kinderen zijn geslaagd voor hun middelbare schoolopleiding en nemen daarom niet meer deel aan de ondersteuning. Enkele ondersteuners van het ADP hebben inmiddels een nieuw kind toegewezen gekregen. Soms haakt tot onze teleurstelling ook een kind af als hij de schoolopleiding staakt. Gevolg kan zijn dat als er geen motivatie meer is bij een kind dat de hulp die geschonken wordt naar een ander kind/gezin gaat. De KDM hoopt op uw begrip voor zo’n ingrijpende beslissing voor het betreffende gezin.

Door uw bijdragen is afgesproken dat de kinderen aan het begin van ieder schooljaar een positieve impuls krijgen door hen het benodigde schoolmateriaal en kleding te verstrekken in samenwerking met de kerkenraad van Wiladeg. U bent daarover geinformeerd tijdens een presentatie door de KDM begin oktober.

De KDM is bezig om een modus te vinden dat er een communicatie ontstaat tussen u als ondersteuner en het ondersteunde gezin.

Als een teken van onze verbondenheid wordt de deelnemers aan het ADP gevraagd om een kerstkaart te schrijven en in te leveren bij de regiovertegenwoordigers van de KDM zodat zij verzameld en begin december gestuurd kunnen worden naar de gemeente Wiladeg.

Verder is in ontwikkeling de invulling van de ondersteuning van de ouders cq met focus op de moeders als onderdeel van uw steun ter versterking van het levensonderhoud van het gezin.

Daarom begint met ingang van 1 november een programma te lopen voor teelt van geiten en kippen. Totaal 51 personen zullen hieraan deelnemen. 28 Personen voor geitenteelt en 23 personen voor kippenteelt. Hiertoe wordt aan de deelnemers een lening verstrekt die zij in 6 termijnen voor de kippentelers en 3 termijnen voor de geitentelers in anderhalf jaar terug zullen betalen met 2% rente. Er wordt een garantie gegeven dat de opbrengst van de teelt ook daadwerkelijk afgenomen wordt. De meerdere opbrengst kan gebruikt worden voor aflossing schuld en levensonderhoud. Tevens wordt een schenking gegeven voor bijvoorbeeld kippenhokken om een goede start te maken.

Zo mogen wij inhoud geven aan het verbeteren van de levensomstandigheden ofwel tot zegen te zijn. Dit alles wordt begeleid en verantwoord door de kerkenraad van de gemeente Wiladeg.

Van de 51 adoptiegezinnen wordt nu iedereen gesteund door een gemeentelid/leden van de GKIN.

Nu doet zich het vraagstuk voor dat er nog meer leden van de GKIN het project ADP willen steunen. Besloten is om geduld te vragen totdat er een gelegenheid is mocht er onverhoopt iemand afvallen als ondersteuner of dat er nog een nieuw kind/gezin ter beschikking komt.

Grote dankbaarheid is er bij de KDM dat dit project zo goed gewaardeerd wordt maar omdat dit een meerjarig project is zal dit ook van de gemeente een langdurige betrokkenheid vergen.

Voor de KDM betekent dit dat de betrokkenheid van de ondersteuners ook daadwerkelijk beleefd en gevoeld wordt. Dit is een aandachtspunt voor de KDM alswel de kerkenraad van Wiladeg om een persoonlijke relatie op te bouwen tussen betrokken gemeenteleden van Wiladeg en GKIN. Wat is er mooier dan een dankbare ontvanger van hulp en een blijde schenker!

Foto uitreiking schoolmateriaal a/d kinderen Wiladeg augustus
foto schoolkinderen ADP met nieuw schoolmateriaal

website links voor foto’s ondertekening lening t.b.v. project geiten- en kippenteelt.

  1. https://www.kdmgkin.com/2019/10/21/penandatanganan-surat-perjanjian-dana-bergulir/
  2. https://www.kdmgkin.com/2019/10/21/pembagian-dana-beasiswa/
  3. https://www.kdmgkin.com/2019/10/21/progress-program-adopsi-desa/

Far East Relief (FER)

FER is een stichting die microkredieten verstrekt. Gesprekken tussen KDM en FER gaan nog voort. Door FER is wel de intentie uitgesproken om met 1 microkrediet te beginnen als de voorwaarden vervuld zijn en een voorstel geformuleerd is.

Omdat de KDM organisatie volledig uit vrijwilligers bestaat kost elke stap tijd omdat wij de zorgvuldigheid optimaal willen laten zijn. U kent het spreekwoord wel: Biar lambat asal selamat. Vrij vertaald. Laat het maar wat tijd kosten als het maar goed gaat.

Gesteunde projecten 2019

Studenten STT SUNDERMANN Nias.

Studente Magdalena Harefa wordt nu voor het vierde jaar gesteund. Haar opleiding verloopt positief en hopelijk mag het volgend jaar tot een afronding komen.

Op aanvraag van de STT Sundermann is besloten om twee studentes genaamd mw. B. Rinawati Zebua en C. Yasmina Halawa te steunen ter afronding voor het laatste anderhalf jaar van hun opleiding. De steun wordt gegeven omdat zij niet uit eigen middelen de kosten konden betalen.

Positief is te melden dat mw. D. Agusmawati Halawa haar studie aan het afronden is. Hiermede is zij de tweede student die met de hulp van de GKIN haar studie mag afronden.

Wij hopen via ds. Nieke Atmadja, die nog regelmatig STT Gunung Sitori te Nias bezoekt, binnenkort verslag te ontvangen.

Waterleiding project Sumba

In 2018 is de GKIN betrokken geraakt bij dit waterleidingproject via ds. A.H. Leatomu. De dessa bewoners moeten kilometers lopen om vers water uit een bron te krijgen.

De GKIN steunt dit project om een opvang en leidingsysteem aan te leggen zodat voor deze eerste levensbehoefte niet zoveel energieverlies geleden hoeft te worden. Ook mag dit hopelijk bijdragen aan een gezondere levensomstandigheid.

Zie foto’s van dit project. Dit project wordt medegeleid door dhr. Adijeks Kalinggoru, een onderwijzer aan de STT te Sumba die zich zeer betrokken voelt bij dit project. De KDM is dankbaar voor de prettige samenwerking in dit project.

Op dit moment is in bespreking de vraag of de GKIN kan bijdragen om het leidingwerk te helpen realiseren door nog een bijdrage te schenken. Het is een project da teen lange adem heeft doordat het mede door de bewoners gerealiseerd word ten zij dit realiseren naast hun dagelijkse arbeid en onder invloed van de seizoenen. Wordt vervolgd.

project waterleiding Hanggaroru Sumba

De Bron van leven brengend water te Hanggaroru.

Bouwen wateropslagbak Hanggaroru september 2019

Varkensproject (Tilburg)

Via ds. Nieke Atmadja werd bericht ontvangen dat het project toch nog leeft en de stallen nog gebruikt worden. Wel heeft men met een varkensziekte te maken gehad waarbij enkele varkens stierven. Wordt vervolgd.

Regionale projecten gedaan in 2019

Regio Den Haag steunde de slachtoffers van de bomaanslag op Sri Lanka (mei) en schonk een gift aan IFES studentenpastoraat. (oktober)

Regio RDDD steunde Jangkar Indonesia Cerah (oktober)

Regio Arn/Nijm steunde daklozen met een maaltijd. (mei)

Regio Tilburg

De GKIN steunde in oktober slachtoffers aardbeving Ambon.

Planning 2020 Dag van de Diaconie GKIN.

Op zaterdag 14 maart 2020 wil de KDM graag een dag organiseren die gehouden wordt met een toerusting over de betekenis van diaconie onderleiding van mw. Ria Pasaribu in de Bouwerij te Amstelveen. Hierdoor wil de KDM een blijk van waardering geven aan de bijdragen van de gemeente voor het werk van de diaconie en marturia en de betekenis van diaconie voor de GKIN vergroten. Daarbij zal ook een overzichtstentoonstelling gepresenteerd worden met foto’s en video’s van het werk van uw KDM van de afgelopen Jaren en wil de diaconie inzicht geven in haar werkwijze.

Reserveer alvast zaterdag 14 maart. Het beloofd een interresante en leerzame dag te worden.

Informatie regionale vertegenwoordigers van de KDM zijn:

Regio Arn/Nijm: mw. Jeanne Wouters, regio Tilburg: dhr. Iskandar Gandasasmita, regio RW/Den Haag: mw. Manik Kharisma en dhr. Lucky Lumingkewas, regio Amstelveen: mw. Patricia Soekarno en mw. Jolly Tanahatoe en regio RDDD: mw. Mira van Nimwegen en dhr Hans Tromer.

De rol van de regionale vertegenwoordigers van de KDM zal belangrijker worden opdat het bestuur van de KDM ontlast wordt. De werkzaamheden van de KDM breiden zich uit en vergt meer tijd. Daarom zal de rol van de regionale vertegenwoordigers een eerste aanspreekpunt voor de zaken rond het Adoptie Dessa Programma zijn. Schroom daarom niet om hen bij voorkomende vragen te benaderen.

Naast de aan u persoonlijke gerichte informatie over het verloop van het Adoptie Dessa Programma zal deze ook via de website van de GKIN als ook de website van de KDM gedeeld worden. Zie www.kdmgkin.com of www.GKIN.org

Zo u nog vragen of suggesties heeft verneemt de KDM dat graag zodat wij als gemeente mogen groeien door deze liefdevolle arbeid.

Komisi Diakoni dan Marturia

H.Tr.                                       GKIN – diaconie   Rek.nr. NL28 INGB 0008 5873 14

KDM-GKIN is ANBI eeninstelling

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »