KDM Bulletin 6 – December 2020

Schiedam, 23 december 2020 

Bulletin 6 

Geachte lezer, 

Aan het einde van dit jaar is het tijd om het afgelopen jaar de revu te laten passeren. Steeds mocht de KDM  haar dankbaarheid uitspreken over de toewijding van de gemeente aan de vele bedieningen die de KDM namens u mocht realiseren. Wij mogen hierbij denken aan wat geschreven staat in de Bijbel 1 Korinthiers 1: 27-31, “Maar wat in de ogen van de wereld dwaas is, heeft God uitgekozen om de wijzen te beschamen, wat in de ogen van de wereld zwak is, heeft God uitgekozen om de sterken te beschamen;  wat in de ogen van de wereld onbeduidend is en wordt veracht, wat niets is, heeft God uitverkozen om wat wel iets is teniet te doen. Zo kan geen mens zich tegenover God op iets beroemen. Door Hem bent u één met Christus Jezus, die dankzij God onze wijsheid is geworden. Door Christus worden wij rechtvaardig en heilig en door Hem worden wij verlost, opdat het zal zijn zoals geschreven staat: Wil iemand zich op iets beroemen, laat hij zich op de Heer beroemen.” Het is dus alles genade en geen verdienste.. 

In deze Adventstijd staan wij extra stil bij de nederige komst van Jezus Christus in deze wereld om ons te dienen en God groot te maken. Zo mogen wij met “heilige” trotsheid en dankbaarheid in  vreugde  onze bediening doen omkijkend naar hen die onze aandacht en hulp nodig hebben. 

Het fonds“Van gemeentevoor gemeente”,  wat dit jaar werd opgericht  naar aanleiding van de Covid-19 pandemie heeft een permanent karakter gekregen omdat het van alle tijden is dat er gemeenteleden in nood kunnen verkeren. Het bestaansrecht van dit fonds laat zich zien. Gemeenteleden geven regelmatig voor dit fonds. Zo kan de gemeente weten dat er een kerk cq gemeente is die omkijkt naar hen die in nood verkeren en uw zorgen kunnen helpen verlichten. Schroom niet om uw zorgen vertrouwelijk te delen met predikanten of ouderlingen. In alle regio’s werd er voor de ouderen een tractatie verzorgd als teken van verbondenheid en aandacht wat in grote dankbaarheid werd ontvangen door betrokkenen. Dank ook aan al die vrijwilligers die zo belangeloos rondgegaag zijn en de pakketten hebben voorbereid. 

Foto overhandiging KDM-actie in Corona-tijd aan senioren 2020. 

Image
Image

Adoptie Dessa Programma’s Wiladeg  

Kerstkaartenactie. Bijna alle adoptieouders hebben een kerstkaart gestuurd naar hun adoptiekind. Sommige adoptieouders sturen via de Watsapp en kaart wat natuurlijk bevordert dat er een direct contact tot stand komt met het kind of hun ouders. Misschien een idee om dat massaal te doen bij Kerst 2021. Het bespaart kosten en scheelt in administratieve handelingen en brengt ons nader tot elkaar.  

Kerstcadeau kinderen. Daarnaast werd door de adoptieouders en ook andere gemeenteleden geld geschonken tot een bedrag van 500€ voor een kerstcadeau voor de kinderen. Op het moment van schrijven is nog niet precies bekend of het in geld gegeven wordt of dat er iets nuttigs voor de kinderen gekocht zal worden. U hoort er later wel over. 

Kippen-gietenteelt microkrediet Far east Relief (FER) 

Er werd opnieuw een geit gekocht voor verdere teelt en overhandigd aan dhr. Sunarto. 

Zie foto overhandiging geit 

Adoptie Dessa Programma Hanggaroru Oost-Sumba 

Op het moment van schrijven zijn er data van  92 kinderen en hun ouders geregistreerd in Hanggaroru en de ontbrekende 8  zullen binnenkort ontvangen worden. De registratie  van de adoptieouders is gestart binnen de GKIN en op dit moment zijn er 68 kinderen toebedeeld aan de adoptieouders en de KDM is vol verwachting dat met ingang van 1 januari 2021 de inschrijving voltooid mag zijn. Leuk om te vermelden dat de KND van Amstelveen enkele kinderen geadopteerd heeft. Goed voor de ontwikkeling van de kinderen om wederzijds elkaars wereld hierdoor te mogen leren kennen en voor elkaar te kunnen bidden voor de vraagstukken in vreugde en verdriet die zij in hun leven tegen mogen komen. Positief is dat er nu ook mensen van buiten de GKIN mee doe naan dit adoptie programma. 

 Wilt u informatie over dit programma dan kunt u regio-vertegenwoordiger van de KDM vragen of bezoek de website: www.kdmgkin.org  

Gebleken is uit de ontvangen data van de ouders dat het gemiddeld gezinsinkomen laag is wat betekent dat onze bijdrage ad €5,- voor hen een substantieel bedrag is dat helpt om de lasten  werkelijk te verlichten van de ouders. Uw bijdrage wordt gebruikt om de kosten voor schoolmaterialen en anderzins te kunnen betalen. 

Watervoorziening Hanggaroru 

De Kerstcollecte in 2019 werd voor de helft besteed aan de financiering van het waterproject te Hanggaroru. Een opvangbak werd gebouwd en de kilometers lange leidingen werden aangelegd. Zo mogen wij resultaat zien van het volhardende werk van de locale bevolking die nu fris en vers bronwater heeft hetgeen de gezondheid mag bevorderen. 

Foto aanleg watervoorziening Hanggaroru 

Image. 

Algemene informatie Adoptie Dessa Programma (ADP) 

Evenals het ADP Wiladeg is ook dit ADP Hanggaroru  is een 5 jarig programma en er zijn op het moment van schrijven 68  mensen die toegezegd hebben hun steun te verlenen voor een periode van 1 tot  5 jaar. Graag wil de KDM u wijzen op de mogelijkheid om een periodieke gift te overwegen waarmee u 100% van uw bijdrage in mindering mag brengen op uw belastingaangifte.  

Een bescheiden vraag van de KDM mag ook zijn om uw bijdrage automatisch maandelijks van uw rekening af te laten schrijven. Hiermee wordt voorkomen dat u gevraagd wordt aan het eind van het jaar om uw achterstand in bijdrage in een keer te voldoen en maakt het voor de administratie van de KDM ook gemakkelijker.  

Een ander aandachtspunt is dat de KDM graag ziet dat u uw toezegging laat lopen van 1 januari tot 31 december van ieder jaar. Nu de GKIN enkele adoptie dessa programma’s heeft lopen naast alle andere werkzaamheden van de KDM is het nodig om de administratieve lasten te verlichten. Het spreekt voor zich dat deze maatregel u geen extra geld kost. 

 Consequentie van deze beleidswijziging is dat de mensen waarvan hun toezegging komend jaar afloopt voor het eind van dit jaar gevraagd zal worden om uw toezegging voor het komend jaar  te verlengenBij voorbaat dank voor uw medewerking. De secretaris zal u erg dankbaar zijn. 

De laatste opmerking is dat de KDM geen mogelijkheid heeft om uw toezegging van u rekening over te boeken. U bent ten alle tijden zelf verantwoordelijk voor de  tijdige overboeking van uw gaven. 

In dankbaarheid omzien en met vertrouwen de toekomst tegemoet. “Hij laat niet varen het werk van zijn handen.” 

Aan het eind van het jaar wil de KDM graag een kort overzichtje geven van alle bijdragen die door de G.K.I.N zijn gedaan. Voorwaar het is een veel bewogen jaar geweest, maar we hebben mogen ervaren dat God ons nabij is geweest in de betekenisvolle bedieningen die gedaan zijn. Weet dat het omkijken naar onze naaste dichtbij en ver weg gewaardeerd wordt wat te zien is aan alle uitgesproken woorden van dank  en giften die daaruit voortgekomen zijn. Zo mogen we weten dat onze gaven wederkerig zijn. Een Nederlands spreekwoord zegt, “Wie goed doet, goed ontmoet.” 

Hier zijn de projecten KDM tot nu toe (23-12-2020): 

1. Adoptie Desa 1 Wiladeg. Doorlopend programma 

2. PID/Radio zending. Eenmalig per jaar.  

3. Laptop STT Nias/Yasmina. Ter afronding studie om scriptie te kunnen schrijven zodat geen laptop geleend hoeft te worden van een mede-student. 

4. Ziekenhuis Ngesti Waluyo / Corona. Beschermingsmiddelen tegen Covid-19 

5. Save Doctor / Corona Beschermingsmiddelen tegen Covid-19 

6. Colloquium STT Nias/ Agusmawati. Vergoeding onkosten start vicariaat. 

7. Uang akta kependetaan STT Nias/ Agusmawati. Inschrijfkosten predikantsopleiding 

8. Student STT Nias / Yenny, Yasmina, Rinawati.4e en laatste jaar kosten studie voldaan. 

9.. Vers water Sumba. Waterleidingproject, bouw wateropvang en km waterleiding 2020. 

10. Jangkar Indonesia Cerah / Student Mentawai / RDDD 

11. Student STT Calvin Steun 5 studenten onder beheer regio Tilburg. 

12. Het Interkerkelijke Hulp Corona / RDDD 

13. Maaltijd Daklozen / ARNM 

14. Weeshuis Cipta Generasi Makassar /ARNM 

15. Fonds” Van gemeente, voor gemeente.” Buitenlandse studenten, aandacht ouderen, ongedocumenteerden, hulp ouderen, ea.   

16. Landelijke Kerstcollecte: één helft wordt besteed om onze mede-migrantenkerken  in Nederland te steunen die door de Corona-crisis in hun inkomsten geraakt zijn terwijl de kosten doorlopen. Uw bijdrage zal naar het S.K.I.N. fonds Samen kerk=samen sterk” overgemaakt worden. 

De andere helft mag besteed worden aan de vluchtelingen die in erbarmelijke omstandigheden leven op Lesbos zo we de afgelopen maanden hebben mogen zien. Deze gave zal via Kerk in Actie verzorgd worden. 

Tot slot 

De KDM spreekt haar dank uit voor het vertrouwen van de gemeente dat we hebben mogen ervaren in het afgelopen jaar. Het werk is in omvang gegroeid en het zal het komende jaar nog verder uitbreiden met het Adoptie Dessa Programma Hanggaroru op Oost Sumba. Vreugde is er over opnieuw de toewijding van de gemeente om dit adoptieprogramma te omarmen. Het is een meerjarig programma, maar we vertrouwen erop dat wij ook de vruchten mogen zien. 

Wij wensen u allen een gezegende Kerst, het feest van de verwachting die hoop geeft en laat zien dat God de Alpha en de Omega is. 

Ook de beste wensen voor het komende jaar met veel gezondheid en meer vrijheid om elkaar te mogen ontmoeten. 

Uw KDM 

Vernieuwde website en e-mailadres secretariaat. 

Het nieuwe adres van de website is: www.kdmgkin.org 

Het tijdelijke nieuwe e-mailadres: hans@kdmgkin.org 

De KDM stelt het op prijs als u zoveel mogelijk gebruik maakt van dit e-mailadres. 

download het document hier:

https://1drv.ms/w/s!Au-IaU9sAYHXgjBgU6VqPJkItfET?e=5aOefq

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »